Opdrachten

 

 

 

 

 

Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming
Doel: Het programma biedt handvatten voor de verschillende thema’s in het jeugddomein. Tijdens de informatiebijeenkomsten worden ervaring en kennis uitgewisseld.
Resultaat: Kennis over kwaliteitsplannen met deelnemers delen, deelnemers spreken met elkaar over wat is kwaliteit en hoe kunnen we daarover in gesprek in- en extern
Rol: Gespreksleider

Indebuurt033
Doel: Gebiedsteams en de vrijwilligersmakelaars ondersteunen en intermediair tussen werkvloer en het MT.
Resultaat: Schets hoe wijkgericht samen te werken in Amersfoort. Vernieuwde vrijwilligersbeleid en profiel vastgesteld.
Rol: Teamleider 

ICOONtheater
Doel: Publiek en gezelschap op hun gemak laten voelen. Tijdens een optreden mogelijke hobbels oppakken en oplossen.
Resultaat: Tevreden klanten , publiek en gastvrouwen/heren.
Rol: Eventbegeleider

Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam (MDRA)
Doel: Meer uniformiteit bij het behandelen van een melding.
Resultaat: Competenties van collega’s meer inzetten bij de behandeling van meldingen.
Rol: Kritisch bevragende werkbegeleider/coach.

Discriminatie in de woonomgeving
Doel: handreiking voor gemeenten en woningcorporaties om discriminatie in de woonomgeving sneller te signaleren en daardoor efficiënter aan te pakken.
Resultaat: (online)brochure en workshops over dit onderwerp
Rol: het project niet houden bij discriminatie, maar vertalen naar een voor gemeente belangrijk onderwerp; veiligheid in de wijk.

Wijkteam Ermelo
Doel: Uitvoerende medewerkers van zeven organisaties laten samenwerken in één team, waarbij zij als ware het directe collega’s met elkaar samenwerken. Dit om het welzijn in de woonomgeving goed te houden en te verbeteren.
Resultaat: Het organiseren van drie wijkshouws/bijeenkomsten. Het uitbrengen van een wijkkrant waarbij burgers input hebben geleverd. Het opzetten van een informatie- en proceslijn waardoor betrokken medewerkers met elkaar konden communiceren op casusniveau. Burgers wisten het wijkteam na een jaar goed te vinden.
Rol: kwartiermaker/projectleider van het wijkteam

Optimaliseren administratieve processen
Doel: Het gebruik van de diverse ondersteunende processen in kaart brengen met als doel de processen efficiënter en klantgerichter in te kunnen richten en gebruiken.
Tussenresultaat: Een goede analyse van de problemen. Deze lagen niet alleen bij de processen ook bij de communicatie tussen de diverse lagen en afdelingen in de organisatie. Het tussenresultaat was de herinrichting van het urensysteem. Op een manier waardoor zowel de uren als andere kosten op dezelfde post werden geschreven, zowel begrote uren als gerealiseerde uren werden inzichtelijk.
Rol: projectleider. Waarbij ik ben gestart met het uitvragen van betrokken medewerkers op diverse niveaus, niet alleen op inhoud van het systeem ook over de ondersteunende systemen en communicatie met anderen hierover. Adviseren stuurgroep, voorzitten projectgroep. Training voor het nieuwe urensysteem gegeven.

Blended Hulpverlening
Doel: In kaart brengen van mogelijkheden blended hulpverlening voor de organisatie.
Resultaat: Advies over mogelijke implementatie en uitrol van blended hulpverlening voor het managentteam
Rol: adviseur. De huidige stand van zaken en verwachtingen onder management en uitvoerende medewerkers beschreven. Informatie inwinnen over mogelijkheden voor de organisatie door benchmarken. Advies schrijven.

Opzetten Vrijwilligerscentrale
Doel: Een loket voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk voor de hele stad en alle doelgroepen
Resultaat: Een digitale en fysieke vacaturebank waarbij kandidaat vrijwilligers worden geadviseerd in passend vrijwilligerswerk. Daarnaast diverse samenwerkingsverbanden opgezet om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te scholen en te ondersteunen.
Rol: Kwartiermaker en teamleider